IRA

קופת גמל בניהול אישי (IRA - Individual retirement account)

היא קופת גמל/השתלמות שהכספים הצבורים בה מתנהלים על ידי החוסך עצמו , או  על ידי גוף מיופה כח .

קופת גמל בניהול אישי מאפשרת לחוסכים ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל (כגון הקלות מס), תוך שליטה מלאה בניהול הכספים, ללא התערבות החברה המנהלת וללא תשלום דמי ניהול לחברה זו.

על פי החוק בישראלכספי העמית בקופה מנוהלת אישית, כולל השקעה בקופת גמל במעמד תיקון 190 יושקעו אך ורק לפי הוראתו של העמית או על פי מי שהסמיך העמית ועל הסמכה זו לא תטיל החברה המנהלת כל מגבלה, מה גם שהעמית יכול להחליף את המוסמך על ידו בכל עת. העמית יכול לבצע את ניהול ההשקעות בקופה העצמאית על ידי מנהל תיקים מורשה או כל אדם אחר אשר יחליט עליו במגבלות חוקי המדינה. מנהל תיקים מורשה יעביר לחברה המנהלת את כל הנדרש ממנו כחוק לפני תחילת פעילותו בקופה של העמית.

ישנם מגבלות השקעה בקופת גמל בניהול אישי בישראל כגון:

הכספים יושקעו רק בישראל או במדינת חוץ מאושרת.

השקעה בני”ע סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% משווי הקופה. יוצאים מן הכלל יהיו תעודת סלקרן חוץ או אג”ח מדינת ישראל או מדינת חוץ מאושרת.

 

דוגמאות למיופה כח לניהול כספים:

קרן הורייזן – פנה אלינו

קרן אטמוספירה – פנה אלינו

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

באמצעות אגם פתרונות אתה יכול לפתוח חשבון כמו שרק המיליארדרים והגדולים יכלו עד עתה. 
סדר ושליטה בתוכניות קיימות. בדיקת אלטרנטיבות, האם קיים כפל ביטוח? ניתוח הסיכונים לעומת מערך הביטוח הקיים.
ניהול סיכונים ומערך השקעות תכנון פיננסי חכם. מותאם בדיוק בשבילך!
תוכנית חיסכון פיננסית היא מכשיר מצויין לחיסכון והשקעה. אינכם צריכים להיות מומחים בהשקעות. היא מתאימה לכל אחד ולכל סכום.
מה זה נכסים בלתי סחירים? מה היתרונות? חסרונות? כיצד משקיעים בנכסים לא סחירים?
מה זה נכסים בלתי סחירים? מה היתרונות? חסרונות? כיצד משקיעים בנכסים לא סחירים?