תנאי שימוש ופרטיות באתר

*האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד.

ברוכים הבאים לאתר א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ

ח.פ 514471176

אתר אינטרנט זה, נועד למתן שירות של א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ.

בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

כללי
אתר זה נועד לשימושך הפרטי האישי. מעבר לזה אינך רשאי, לאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה, להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא וזאת ללא קבלת אישור מאת א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ בכתב.
למען הסר ספק ובכל מקרה, ההוראות המפורטות הכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל חברה אחרת (כגון התעריפים, התנאים, המחירים וכד’) גוברות על כל המידע המופיע באתר אינטרנט זה המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי בעל האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כל שהוא.

 קניין רוחני

תוכנו של אתר האינטרנט א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ, מוגן בזכויות יוצרים מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ בכתב ומראש סימני המסחר באתר הינו קניינה של א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד.
גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת האתר בכתב ומראש. התמונות המופיעות באתר הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת כל הזכויות שמורות לעורך האתר ולבעלת א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ.

מידע ותכנים באינטרנט
מנוע החיפוש ודף הקישורים של האתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט, המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים מטעם א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ או מי מטעמה, א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ אינה יכולה לשלוט בהם או לפקח עליהם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ אינה מתחייבת כי כל הקישורים (‘לינקים’) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ רשאית לסלק קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר ובפרט מנועי החיפוש ודף הקישורים.

א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד, א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את המידע שבאתר בכל זמן שהוא.

א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ אינה אחראית לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים, אשר אליהם יש קישורים מאתר אינטרנט זה, או לתוכנם של אתרים אחרים המפרסמים את א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ או לתוכנם של אתרי חברות הביטוח ו/או לכל אתר אחר ו/או לייעוץ מסוג כל שהוא הניתן ע”י אנשי מקצוע מסוג כול שהוא המקושרים לאתר אינטרנט זה.
למען הסר כל ספק המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא לפיכך אין להסתמך על נתון כלשהו המובא באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.

פרטיות
א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ואו ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).

ידוע לי שנתוני האישיים שמסרתי ואמסור בהתקשרות איתכם ישמרו במאגר המידע של א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ.

ידוע לי שהנתונים שמסרתי ואמסור נדרשים לצורך טיפול א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ בתיק הביטוח שלי ו/או לצורך מתן הצעה.

א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים קניות, מידע מסחרי ופרסומות, א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם.
הנוגע בדבר. א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

אחריות א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר, השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי צדדים שלישיים.
א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ או מפני נזקים, קלקולים תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל א.פ סוכנות לביטוח (2010) בע”מ או אצל מי מהספקים שלו.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות. תל-אביב, המרכז בישראל.