שאלות ותשובות בנושא רפורמת הבריאות

שאלות נפוצות

הרפורמה בביטוחי הבריאות הפרטיים מורכבת משני מהלכים.

מהלך ראשון, שנכנס לתוקף באוקטובר 2023, קבע רובד בסיסי וראשון לביטוח בריאות פרטיים הנחשבים ביטוחים למקרי קטסטרופה. רובד זה מורכב משלושה רכיבים:

  1.     ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל
  2.     ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות הממלכתי
  3.     ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל

כלומר, כל אדם שירכוש ביטוח בריאות פרטי מחברת ביטוח מכניסתה של הרפורמה, יהיה חייב ראשית לרכוש את הרובד הבסיסי, אלא אם רובד זה כבר קיים ברשותו, על מנת לרכוש רבדים אחרים של ביטוח פרטי. למשל, ביטוח ניתוחים בישראל, שנחשב לרובד השני, פוליסות הרחבה שהן הרובד השלישי ותכניות לביטוח אמבולטורי הנחשבות לרובד הרביעי. הרובד הרביעי כולל הרחבות כמו אבחון מהיר, ייעוץ ובדיקות, טכנולוגיות רפואיות מתקדמות ועוד. ​


המהלך השני של הרפורמה נוגע לפוליסות ביטוח ניתוחים בישראל שנרכשו החל מפברואר 2016. החל מיוני 2024, מבוטחים המחזיקים בפוליסות ביטוח ניתוחים בישראל מהשקל הראשון יועברו באופן אוטומטי במועד חידוש הפוליסה לפוליסות ניתוחים בישראל מסוג משלים שב”ן, אלא אם המבוטחים יבקשו מפורשות אחרת במועדים שבהם ניתן לבקש זאת.

ביטוח ניתוחים בישראל משלים שב”ן מספק כיסוי לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, מעבר לזכאות בכיסוי הניתן במסגרת שירותי הבריאות הנוספים, או שב”ן בקיצור, של קופות החולים.

מוקד השירות של ביטוח ניתוחים משלים שב”ן בחברת ביטוח יסייע לכם למצות באופן מיטבי את הזכאות בביטוח זה, הן בקופת החולים והן בחברת ביטוח. ​​

מבנה המוצרים החדש על פי הרפורמה חל כל מי שירכוש ביטוח בריאות פרטי החל מה-1.10.2023. 

*לא יחול על תכניות קיימות מתחדשות לפני מועד זה. ​

 לא, למעט במקרה של פוליסת ניתוחים בישראל מהשקל הראשון שנרכשה החל מפברואר 2016.

אם יש ברשותכם ביטוח ניתוחים בישראל מהשקל הראשון שנרכש החל מפברואר 2016 והלאה ויש לכם גם ביטוח שב”ן בקופת החולים, אז בהתאם לרפורמה החל מחודש יוני 2024 תועברו אוטומטית לפוליסת ניתוחים בישראל משלים שב”ן במקום שקל ראשון, וזאת אלא אם תבקשו מחברת הביטוח מפורשות אחרת.

כמובן שתישלח אליכם הודעה מראש על השינוי הצפוי.

ביטוח ניתוחים בישראל משלים שב”ן מאפשר לבצע ניתוחים בישראל בכמה אופנים, כאשר העיקריים שבהם הם:

  1. אם תצטרכו לעבור ניתוח בישראל המכוסה על ידי השב”ן של קופות החולים, תוכלו לבצע את הניתוח באמצעות השב”ן ולקבל מחברת הביטוח החזר עבור ההשתתפות העצמית לקופת החולים עוד לפני ביצוע הניתוח, בכפוף לתנאים של חברת הביטוח. חברת הביטוח תסייע לכם במיצוי הזכויות שלכם מול השב”ן.
  2. במקרה שהניתוח מכוסה בביטוח של חברת הביטוח אך אינו מכוסה על ידי השב”ן, תוכלו לקבל כיסוי מלא מחברת הביטוח, לפי תנאי הפוליסה. ​

הרפורמ​ה חלה על פוליסות קבוצתיות שייכרתו או יחודשו החל מה-1 באוקטובר 2023. ​

החל מכניסת הרפורמה לתוקף, באוקטובר 2023, תוכלו לרכוש את הרובד הבסיסי של ביטוח הבריאות המכיל את שלושת המרכיבים: ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות וביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל. את הכיסויים ניתן לרכוש כל אחד בנפרד וכן את שלושתם יחד.

יודגש, כי אם תרצו לרכוש רבדים נוספים מעבר לכיסוי הבסיסי, כלומר מעבר לרובד הראשון, תוכלו לעשות זאת אך ורק לאחר שרכשתם את כל שלושת הכיסויים ברובד הבסיסי, אלא במקרים חריגים בלבד.

לאחר רכישת רובד הבסיס או אם כבר יש ברשותכ​ם את הכיסויים הביטוחיים ברובד הבסיס, תוכלו יחד עם סוכן או סוכנת הביטוח שלכם להוסיף הרחבות וכיסויים המתאימים לכם, כמו ביטוח ניתוחים בישראל, אבחון מהיר, ייעוץ ובדיקות, טיפולים רפואיים בטכנולוגיות מתקדמות וכתבי שירות אחרים.

 

*המידע המפורט לעיל אינו ממצה את מלוא ההוראות הכלולות במסגרת רפורמת ביטוחי הבריאות או את תנאי הפוליסה המלאים.

ניתן לעיין בהוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון לעניין הרפורמה בביטוחי הבריאות באתר האינטרנט של משרד האוצר ובהוראות חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ”ג-2023.

ניתן לעיין בהוראות הפוליסה המלאות באתר האינטרנט של חברת הביטוח. יודגש, כי התנאים המלאים והמחייבים של הכיסויים הביטוחיים הם תנאי הפוליסות. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין תנאי הפוליסות, יגברו תנאי הפוליסות. ​​​​

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

מכסה אתכם ואת הבנק המלווה מפני נזקים אפשריים בנכס המבוטח.
הגנה משפטית מקיפה לנהגים בכל אירוע בכביש.
ביטוח נסיעות לחו”ל מגן עלינו מפני הוצאות כספיות גבוהות שעלולות להיגרם בזמן השהייה בחו”ל.
הפתרון המושלם לבעלי נכסים: ביטוח מקיף לשכירות קצרת מועד/ שכירות בשיטת Airbnb ופלטפורמות אינטרנטיות אחרות.
מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.
ביטוח שותפים בא למנוע טלטלה עסקית, כלכלית וחברתית עקב מות אחד השותפים והוא נותן פתרון בריא להמשך העשייה בחברת שותפים.