תשלום הפוליסה

* התשלום כפי שפורט בהצעת הביטוח כולל תשלום להכשרה חברה לביטוח וכולל דמי טיפול לא.פ סוכנות לביטוח
בגין טיפול והתאמת כיסויים בקולקטיב, ליווי מקצועי, תפעול ושירות שוטף.

פוליסה מאושרת וחשבונית בגין דמי הטיפול תשלח בהקדם.